ฟรี เครดิต digital ocean ปี 2020 ปรับเป็น 100$ แล้วนะครับ

ฟรี เครดิต digital ocean  หลังจากเริ่มต้นปีใหม่ ปี 2020 ทาง digital ocean ก็ปรับ เครดิตให้คนต้องการใช้ฟรีๆมาเป็น 100$